Komu CDRSP pomáhá?

Primární cílovou skupinou CDRSP jsou děti ve věku od 0 až do 18 let se závažným zdravotním omezením (tj. děti se zdravotním postižením, děti s život ohrožujícím nebo život limitujícím onemocněním), které vyžadují kontinuální specializovanou zdravotní péči z důvodu závažného zdravotního stavu a splňují podmínky pro přiznání IV. nebo III. stupně závislosti na péči jiné osoby (tj. těžká a úplná závislost). Prioritně se jedná o děti se vzácnými onemocněními, vážným nebo kombinovaným postižením, vážným nestabilním zdravotním stavem, vážným stavem po úrazech, apod.

CDRSP reaguje na potřeby širokého spektra dětí se závažným zdravotním omezením, není ale orientováno výhradně na děti v terminálním stádiu onemocnění (nenahrazuje hospicovou péči, nýbrž jí předchází nebo s ní paralelně spolupracuje). Zároveň ze skupiny dětí se III. nebo IV. stupněm závislosti zařízení poskytuje péči pouze dětem, které mají somatické projevy svého onemocnění nebo postižení, a jejich péče vyžaduje velký objem zdravotních úkonů. Zařízení není určeno pro péči o děti, které mají duševní onemocnění, mentální postižení nebo smyslové postižení bez somatických projevů, protože péče o tyto děti vyžaduje jiné personální standardy a technické vybavení. Tyto děti ve většině případů nevyžadují velký objem zdravotní péče, jejich podporu jsou tak plně schopné zajistit terénní, ambulantní a pobytové sociální služby. Tyto děti proto nejsou cílovou skupinou nově navrhovaného zařízení.

Sekundárně je CDRSP zaměřeno na podporu rodin dětí ve formě poskytnutí odlehčení rodině a to v podobě sdílení péče o dítě. Multidisciplinární tým je schopen reagovat nejen na potřeby samotného dítěte, ale podpořit v nelehkých situacích i samotné rodiče (pečující osoby), případně další členy rodiny.

Scroll to Top