Jaké jsou základní principy fungování CDRSP?

CDRSP je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zdravotních službách). Zároveň může poskytovat některé vybrané typy sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních službách).

Centrum bude patřit pod odbornost 301 – dětské lékařství.

Jak už bylo uvedeno výše, cílem zařízení CDRSP je poskytování nové formy zdravotní služby „zdravotní respitní péče“, která umožní rodičům (pečujícím osobám) rozložení jejich sil v čase tak, aby mohli o dítě pečovat dlouhodobě. Zdravotní respitní péči může CDRSP na přechodnou dobu poskytnout na žádost zákonného zástupce nebo osoby, které byl nezletilý pacient svěřen do péče, s cílem umožnění odpočinku a odlehčení žádající osobě zejména za účelem podpory dlouhodobé péče o nezletilého pacienta v jeho domácím prostředí. Legislativní návrh pracuje s variantou, kdy budou rodiny oprávněny čerpat respitní zdravotní péči jednou za 6 měsíců po maximální dobu 14 dnů. Zdravotní odlehčovací péči indikuje ošetřující lékař pacienta a to v případech, kdy dětský pacient není umístitelný do standardního systému sociálních odlehčovacích služeb z důvodu jeho vážného zdravotního stavu. Zdravotní respitní péče je omezena na maximálně 14 souvisle po sobě jdoucích dní a maximálně 60 dní během 12 měsíců.

Dlouhodobou lůžkovou péči na základě indikace ošetřujícího lékaře poskytuje CDRSP za účelem zlepšení, stabilizace nebo udržení stávajícího zdravotního stavu nebo zmírnění utrpení nezletilého pacienta, a to s cílem jeho propuštění do vlastního sociálního prostředí.

Ambulantní sektor a péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta (tj. návštěvní služba, domácí péče ošetřovatelská, léčebně rehabilitační a paliativní) vychází z místní a časové dostupností jednotlivých druhů služeb v regionu. Žádoucí je dostupnost ordinace pediatra (praktického lékaře pro děti a dorost), fyzioterapie, klinického psychologa a podpora konceptu domácí péče o děti prostřednictvím výkonů prováděných za účasti rodičů (případně jiných pečujících osob).

Jestliže se CDRSP nachází v lokalitě s dobrou dostupností a kvalitou sociálních služeb, je vhodné zahájit spolupráci s již zavedenými poskytovateli (např. odlehčovací sociální služba, denní a týdenní stacionář). Vždy je vhodné opět co nejvíce využít lokální sítě služeb a nastavit s jednotlivými poskytovateli funkční vazby. Nabídka sociálních služeb by měla být při zahájení provozu CDRSP rozšířena pouze o sociální služby, po kterých je v lokalitě stálá poptávka a jejichž kapacita trvale poptávku nepokrývá.

Scroll to Top