Jak je zajištěno financování CDRSP?

Koncept CDRSP předpokládá model vícezdrojového financování, které čerpá prostředky částečně ze zdravotní a částečně ze sociální oblasti. Centrum bude využívat následující finanční zdroje:

a) prostředky veřejného zdravotního pojištění
b) dotace MPSV
c) využití příspěvku na péči
d) příspěvky zřizovatele
e) sponzorské dary, grantové výzvy (fundraising)
f) přímé úhrady samoplátců

Ad a) Zdravotní služby poskytované v CDRSP (indikovaná dlouhodobá lůžková péče, stacionární péče) budou dle legislativního návrhu hrazeny standardně z prostředků veřejného zdravotního pojištění prostřednictvím ošetřovacích dnů. Nově definovaná zdravotní služba „zdravotní respitní péči“ umožní financování taktéž z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Lze očekávat, že uvedený návrh přinese snížení nákladů na zdravotní péči, neboť jejím prostřednictvím bude vyloučen nebo zkrácen interval dlouhodobé hospitalizace dítěte na akutním lůžku, případně eliminována možnost nežádoucího pobytu v ústavním zařízení po vyčerpání vnitřních zdrojů rodiny.

Ad b) Případné sociální služby poskytované v CDRSP vyžadují samostatnou registraci těchto služeb a budou hrazeny standardně přes příslušný krajský úřad z dotace MPSV. Podmínkou pro čerpání dotace je začlenění služby do krajské sítě sociálních služeb při zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.

Ad c) S ohledem na cílovou skupinu CDRSP lze předpokládat, že většina dětských pacientů, kteří budou využívat služby CDRSP, budou současně osobou oprávněnou k výplatě příspěvku na péči. Je-li dítěti přiznán příspěvek na péči, pak součástí úhrady za poskytované pobytové sociální služby může být i úhrada za péči, čímž CDRSP vzniká nárok na čerpání části příspěvku na péči (podmínky úhrady jsou upraveny v zákoně o sociálních službách).

Scroll to Top